พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2

คำขวัญอำเภอห้างฉัตร
         
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาน ตำนานวิหารจามเทวี ของดีตลาดทุ่งเกวียน

เนื้อที่ พื้นที่  

          
684,757 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
          เป็นแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม ฝนตกชุกพอสมควร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปานกลาง ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......7.... แห่ง
          - หมู่บ้าน....73.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่  อาชีพเกษตรกรรม  รับจ้างทั่วไปในโรงงาน
          - อาชีพเสริม ได้แก่ อาชีพเสิรมในครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
          - อุทยานแห่งชาติดอนขุนตาน
          - สวนป่าทุ่งเกวียน

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น   รวม  51,973 คน
          - จำนวนประชากรชาย   รวม  25,535 คน
          - จำนวนประชากรหญิง  รวม  26,438 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร  78 คน/ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลด้านการเกษตร
         - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย ถั่วลิสง ผักปลอดสารพิษ
         - แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่  ลำน้ำแม่ตาล  ลำน้ำแม่ไพร่  ลำน้ำแม่ยาว

ตำบลแม่สัน
         - อ่างเก็บน้ำแม่ยาว พื้นที่รับน้ำ 3,750 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ตำบลแม่สัน, ตำบลเมืองยาว ตำบลวอแก้ว
         - อ่างเก็บน้ำแม่ไพร พื้นที่รับน้ำ 1,400 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ตำบลวอแก้ว ตำบลปงยางคก

ตำบลปงยางคก
         - อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วยแม่ตาล, ห้วยแม่วัก, ห้วยแม่ฮาว, คลองแม่น้อย

ตำบลเวียงตาล
         - อ่างเก็บน้ำห้วยเรียน พื้นที่รับน้ำ 2,500 ไร่
         - อ่างเก็บน้ำปางปง พื้นที่รับน้ำ 250 ไร่
         - อ่างเก็บน้ำแม่ตาลน้อย พื้นที่รับน้ำ 370 ไร่
         - อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน พื้นที่รับน้ำ 950 ไร่

ตำบลหนองหล่ม
         - ห้วยแม่ไพร พื้นที่รับน้ำ 8,514 ไร่
         - ห้วยแม่ยิ่ง พื้นที่รับน้ำ 615 ไร่
         - ห้วยแม่ติ๊บ พื้นที่รับน้ำ 635 ไร่

ตำบลเมืองยาว
         - อ่างเก็บน้ำแม่ยาว พื้นที่รับน้ำ 2,250 ไร่

ตำบลห้างฉัตร

         - อ่างเก็บน้ำห้วยลวด พื้นที่รับน้ำ 100 ไร่