พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3

คำขวัญอำเภอเกาะคา
           พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตน้ำตาลทราย สวดลายงามเครื่องปั้น จักสานเครื่องใช้ อุ่นไอบ่อน้ำร้อน ลือกระฉ่อนมนุษย์เกาะคา

เนื้อที่ พื้นที่
          ประมาณ   551 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
          แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) ฤดูฝน (มิถุนายน - ตุลาคม) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มกราคม)

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......9.... แห่ง
          - หมู่บ้าน....77.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่ ด้านเกษตร  รับจ้างทั่วไป
          - อาชีพเสริม ได้แก่ อุตสาหกรรมในครัวเรือน/โรงงานเซรามิคส์กว่า 50 โรง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
          - แร่ฟอสเฟต  ที่ตั้ง บ้านหาดปู่ด้าย ม. 1 ตำบลนาแส่ง  
          - ปูนขาว ที่ตั้ง บ้านทุ่งขาม ม.6 ต.ใหม่พัฒนา

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น  รวม 63,554 คน
          - จำนวนประชากรชาย  รวม 30,990 คน
          - จำนวนประชากรหญิง  รวม 32,564 คน

ด้านการเกษตร
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อย  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง

          - แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่
              1 ลำน้ำวัง ความยาว 42 กม.
              2 ลำน้ำยาว ความยาว 18 กม.
              3 ลำน้ำจาง ความยาว 8 กม.