พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6

คำขวัญอำเภอแม่เมาะ
          ถ้ำอินทร์เนรมิต แหล่งผลิตไฟฟ้า ถ่านหินล้ำค่า เจ้าพ่อประตูผา สวนป่าสักทอง

เนื้อที่ พื้นที่
          860.44 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
          ค่อนข้างอบอ้าวและหนาวจัดในฤดูหนาว มีฝนตกน้อย

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล....... 5.... แห่ง
          - หมู่บ้าน.... 42.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่ รับจ้าง การเกษตร
          - อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
          ที่สำคัญของอำเภอ ได้แก่ ถ่านหินลิกไนต์ หินปูน

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 38,776 คน
          - จำนวนประชากรชาย รวม 19,625 คน
          - จำนวนประชากรหญิง รวม 19,151 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร 45.02 คน/ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ้อย  ข้าว
          - แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่  
              1 อ่างเก็บน้ำแม่จาง
              2 อ่างเก็บน้ำแม่ขาม
              3 น้ำแม่จาง