พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7

คำขวัญอำเภอแม่พริก
           สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน

เนื้อที่ พื้นที่
           538.921 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
           เนื่องจากสภาพพื้นที่มีภูเขาล้อมรอบ ฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าว ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) ฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม ) ฤดูฝน (มิถุนายน - ตุลาคม)

ข้อมูลการปกครอง
           - ตำบล.......4.... แห่ง
           - หมู่บ้าน....28.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
           - อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์
           - อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกพืชฤดูแล้ง  หาของป่า

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
           ได้แก่  ทรัพยากรป่าไม้

ด้านประชากร
           - จำนวนประชากรทั้งสิ้น   รวม 17,389 คน
           - จำนวนประชากรชาย   รวม 8,611 คน
           - จำนวนประชากรหญิง   รวม 8,778 คน
           - ความหนาแน่นของประชากร   32.27 คน/ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
           - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว   ลำไย   ส้มเกลี้ยง
           - แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  แม่น้ำวัง