พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5

คำขวัญอำเภอแม่ทะ
           ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระไม้แก่นจันทน์ สินแร่สำคัญถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาวไม้แกะสลัก แหล่งประจักษ์ธรรมถ้ำพระสบาย

เนื้อที่ พื้นที่
           810.543 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

           แบบมรสุม

ข้อมูลการปกครอง
           - ตำบล.......10.... แห่ง
           - หมู่บ้าน....93.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
           - อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม   รับจ้าง   ปลูกพืชไร่
           - อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
           ที่สำคัญของอำเภอ  ได้แก่   ดินขาว   ถ่านหินลิกไนท์

ด้านประชากร
           - จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 62,859 คน
           - จำนวนประชากรชาย รวม 31,481 คน
           - จำนวนประชากรหญิง รวม 31,378 คน
           - ความหนาแน่นของประชากร 77.55 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
           - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว   อ้อย   มะเขือเทศ
           - ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  ลำน้ำจาง