พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1

คำขวัญอำเภอเมือง
          ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

เนื้อที่ พื้นที่
          1,156 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

           ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำระหว่าง 10 - 12 องศา ฤดูร้อน (มีนาคม - มิถุนายน) อุณหภูมิ 35 - 43 องศา ฤดูฝน (เริ่มเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม)

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......15.... แห่ง
          - หมู่บ้าน....176.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก   การเกษตร ได้แก่การปลูกข้าวเหนียว  อ้อย  ถั่วเหลือง และสัปปะรด
          - อาชีพเสริม   เลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  กระบือ  ไก่  เป็ด  และสุกร

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
          - แม่น้ำวัง
          - แม่น้ำตุ๋ย
          - ทรัพยากรแร่  ได้แก่  แร่พลวง  ดินขาว  แร่ดินเบา
          - ทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่  ไม้สัก  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ไม้แดง  ไม้ประดู่

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 234,782 คน
          - จำนวนประชากรชาย รวม 114,202 คน
          - จำนวนประชากรหญิง รวม 120,580 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร - คน/ตร.กม.

ด้านการเกษตร
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวเหนียว,อ้อย ,ถั่วเหลือง,สัปปะรด
          - ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่
               1 แม่น้ำวัง
               2 แม่น้ำตุ๋ย
               3 เขื่อนกิ่วลม
               4 เขื่อนยาง