พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6

คำขวัญอำเภอเมืองปาน
          แหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง

เนื้อที่ พื้นที่
           865.103 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
          มี 3 ฤดู ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6 องศา(พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุด 36 องศา (มีนาคม– พฤษภาคม ) ฤดูฝน (มิถุนายน - ตุลาคม)

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......5.... แห่ง
          - หมู่บ้าน....55.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา
          - อาชีพเสริม ได้แก่ ทำสวน ทำไร่

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 34,453 คน
          - จำนวนประชากรชาย รวม 17,350 คน
          - จำนวนประชากรหญิง รวม 17,103 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร 39.505 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ ข้าว  อ้อย  ข้าวโพดฝักอ่อน / เลี้ยงสัตว์
          - ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่
               1 น้ำแม่เต๊าะ-แม่ต๋อม
               2 น้ำแม่สอย
               3
น้ำแม่มอน
               4 น้ำแม่ปาน
               5 น้ำแม่ก๋วม
               6 น้ำแม่บอม
               7 น้ำแม่ตุ๋ย
               8 น้ำแม่นึง