พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7

คำขวัญอำเภองาว
          หนึ่งในสยามคือถ้ำผาไท ศูนย์รวมจิตใจเจ้าพ่อประตูผา เครื่องหนังงามตา ล้ำค่าไม้แกะสลัก อนุรักษ์วัฒนธรรม งามล้ำอำเภองาว

เนื้อที่ พื้นที่

         181.531 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
         เป็นเขตร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......10.... แห่ง
          - หมู่บ้าน....84.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่ การทำเกษตรกรรม (ปลูกข้าว)
          - อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกกระเทียม   ปลูกข้าวโพด

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
          - ที่สำคัญของอำเภอ ป่าไม้ของอำเภองาว 940,000 ไร่
          - แร่ดินขาว อยู่ที่ ต.บ้านหวด
          - แร่ลิกไนท์ อยู่ที่ ต.แม่ตีบ

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 58,827 คน
          - จำนวนประชากรชาย รวม 29,398 คน
          - จำนวนประชากรหญิง รวม 17,471 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร 30 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
         - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  กระเทียม  ข้าวโพด
         - แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่   แม่น้ำงาว