พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1

คำขวัญอำเภอสบปราบ
           อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

เนื้อที่ พื้นที่
          314,040 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
           อากาศร้อนและแห้งแล้ง ในฤดูร้อน อากาศหนาวในฤดูหนาว

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......4 .... แห่ง
          - หมู่บ้าน....42 .... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่ อาชีพด้านการเกษตรกรรม   เลี้ยงสัตว์
          - อาชีพเสริม ได้แก่ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ทอผ้า  ทำไข่เค็ม  ถั่วสมุนไพร ฯลฯ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
          - ดินขาว
          - ป่าไม้

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 28,487 คน
          - จำนวนประชากรชาย รวม 14,107 คน
          - จำนวนประชากรหญิง รวม 14,380 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร 57.30 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว   อ้อย   ถั่วลิสง

          - แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่   น้ำแม่ปราบ   แม่น้ำวัง