พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2

คำขวัญอำเภอเสริมงาม
          ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เลิศล้ำถ้ำผากาน คู่บ้านวัดนางอย งามชดช้อยผ้าทอ เพียงพอเกษตรกรรม น้ำใจงามคนเมืองเสริม

เนื้อที่ พื้นที่
          631.727 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

          เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......4.... แห่ง
          - หมู่บ้าน....42.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา   การทำสวน   การทำไร่/เลี้ยงสัตว์
          - อาชีพเสริม ได้แก่ หัตถกรรมผ้าทอ   ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป   ผลิตภัณฑ์ไม้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
          - ป่าไม้
          - ภูเขา
          - แม่น้ำ

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 32,774 คน
          - จำนวนประชากรชาย รวม 16,737 คน
          - จำนวนประชากรหญิง รวม 16,037 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร 52 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  กระเทียม   ข้าว   อ้อย  ถั่วลิสง
          - แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่   แม่น้ำเสริม  แม่น้ำต๋ำ   แม่น้ำเลียง  แม่น้ำลา