พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7

คำขวัญอำเภอเถิน
          - ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน

เนื้อที่ พื้นที่
          - 1,854 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

           อยู่ในเขตร้อน มีป่าไม้ ทิวเขา และหุบเขา ฝนจะตกตั้งแต่ เมษายน-พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 878.16 มิลลิเมตร/ปี

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......8.... แห่ง
          - หมู่บ้าน....93.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม
          - อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
          - น้ำตกแม่วะ
          - น้ำตกแม่มอก
          - ป่าแม่มอก
          - ป่าแม่ปะ-แม่เลิม
          - ป่าแม่อาบ

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น  รวม 63,942 คน
          - จำนวนประชากรชาย  รวม 31,596 คน
          - จำนวนประชากรหญิง  รวม 32,348 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร  34 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวเหนียว   ถั่วลิสง   ถั่วเขียว   หอม  กระเทียม
          - แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ 
               1. แม่น้ำแม่วัง  
               2. ห้วยแม่ปะ  
               3. ห้วยแม่มอก  
               4. ห้วยแม่อาบ