พื้นที่รับผิดชอบ

ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4

คำขวัญอำเภอวังเหนือ
          พญาวังเรืองนาม พระธาตุงามเรื่องชื่อ น้ำตกสวนเลื่องลือ นามนี้คือวังเหนือ

เนื้อที่ พื้นที่
          1,035 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

          ร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฝน  หนาว และร้อน

ข้อมูลการปกครอง
          - ตำบล.......8.... แห่ง
          - หมู่บ้าน....79.... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
          - อาชีพหลัก ได้แก่ ทำการเกษตร อาทิ  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน
          - อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้า  รับจ้าง   ค้าขาย   ปักผ้าชาวเขา   ไม้แกะสลัก

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
          - แร่ดินขาว
          - แร่บอลเคลย์

ด้านประชากร
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น  รวม 42,349 คน
          - จำนวนประชากรชาย  รวม 21,556 คน
          - จำนวนประชากรหญิง  รวม 20,793 คน
          - ความหนาแน่นของประชากร 6.5 คน / ตารางกิโลเมตร

ด้านการเกษตร
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   ข้าวเหนียว   ถั่วเหลือง
          - แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  
               1. แม่น้ำวัง  
               2. แม่น้ำหีด